MiraMon home page CREAF home page
Diari de versions del MiraMon        © Xavier Pons   

En el Diari de versions hi trobareu llistades les millores, correccions, etc que l’equip de desenvolupament del MiraMon va fent. Tots els canvis estan disponibles en el Servei d’Actualitzacions del MiraMon, MUS.

Veure llistat complet de novetats

Fullejar cada data en què s'han documentat novetats

Novetats entre: i: Consulta

Cerca avançada


Subscripció al diari de versions del MiraMon:
http://miramon.uab.es/cgi-bin/cat/cgi_dbf.cgi?DirectoriBase=vers_mm&NomTaulaDBF=vers_mm%2Fvers_mm.dbf&NomPlana=rss.xml